Der er tale om et ekstraordinært godt resultat, som er en stigning på kr. 5.039.000 i forhold til 2018, oplyser sparekassen

Klim: Klim Sparekasse med 11 ansatte er særdeles tilfredse med et overskud på kr. 11.081.000 før skat for 2019. Der er tale om et ekstraordinært godt resultat, som er en stigning på kr. 5.039.000 i forhold til 2018. En positiv kursregulering på 4,6 mio.kr. fra sparekassens salg af 75 % af aktierne i Sparinvest Holding til Nykredit bidrager således væsentlig som en engangsindtægt. Egenkapitalforrentningen før skat udgør 13,4 %.

Det oplyser direktør Henrik Agesen i en pressemeddelelse.

Han fortæller videre, at Sparekassen har en stor overskudslikviditet, hvoraf en væsentlig del er placeret til negativ forrentning i Nationalbanken.

- På trods heraf kan der konstateres en meget glædelig udvikling i basisindtjeningen, idet netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 5,5 % til 19,7 mio.kr., det hidtil bedste i sparekassens historie, hvilket især skyldes indtægter fra mange kunders omlægning af kreditforeningslån i 2019, fortæller Henrik Agesen.

Også tilgang af nye kunder har hjulpet til, fortæller direktøren.

- En flot nettotilgang af ca. 240 nye kunder medvirker ligeledes til den positive udvikling. Omkostninger til personale og administration er dog steget med 6,3 % i forhold til 2018, hvilket især skyldes stigende omkostninger til IT samt nye regler for beregning af skyldige feriepenge til de ansatte, forklarer han.

Fortsat gode økonomiske forhold hos en betydelig del af sparekassens kunder medvirker til at årets nedskrivninger netto udgør en indtægt på 45 t.kr.

Kursreguleringer er positive med 5.178 t.kr., hvilket er en fremgang på 5 mio.kr. i forhold til 2018. Sparekassens beholdning af værdipapirer udgør med udgangen af 2019 i alt 175 mio.kr. Langt størstedelen af dette beløb er placeret i korte obligationer med lav risiko. Klim Sparekasse investerer ikke i pantebreve og valuta.

På balancesiden er sparekassens udlån faldet med 5 % til 181,6 mio.kr.

- Nedgangen skyldes en kombination af nedgang i boligkøbssager samt indfrielse af sparekasselån med lavt forrentede kreditforeningslån. Af hensyn til sparekassens fremtidige indtjening, håber vi på moderat vækst i udlånet de kommende år. Indlån er steget med 5,4 % til 377 mio.kr.. Det samlede forretningsomfang (udlån, indlån og garantier) er steget med 2,9 % til 631 mio.kr. Ultimo 2019 kan den samlede egenkapital opgøres til 88,1 mio.kr, hvilket er en stigning på 14,4 %. Garantkapitalen er steget med 11,3 % til 14 mio.kr. fordelt på ca. 1.241 garanter, oplyser Henrik Agesen.

Sparekassens solvens udgør herefter 27,3 % ultimo 2019 og solvensbehovet er opgjort til 11 %, hvilket giver Klim Sparekasse en overdækning på hele 16,3 %. Sparekassen er således godt forberedt til de nye større kapitalkrav i fremtiden.

Sparekassens overdækning på likviditet i forhold til LCR reglerne udgør 2.083 %.

Overordnet er vi således særdeles tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store pbakning til vores lokale selvstændige sparekasse i Jammerbugt Kommune.

Der forventes for 2020 et resultat før kursreguleringer, tab, nedskrivninger og skat på ca. 5,1 mio.kr., hvilket er et fald på ca. 750 t.kr i forhold til resultatet for 2019. Der forventes pres på basisindtjeningen de kommende år.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...